BG: Уважаеми българи, Уважаема България
      PL: Drodzy Bułgarzy, Droga Bułgario
      EN: Dear Bulgarians, Dear Bulgaria

,

BG: Ние сме нова европейска политическа гражданска онлайн инициатива, насочена към дълбока реформа и модернизация не само на нашата страна, Полша, но и на Европейския съюз. Бихме искали да постигнем това съгласувано с всички държави-членки и по отношение на правата на всички техни граждани. Преди всичко С ХАРМОНИЯ И В МИР!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.BG: Вярваме, че това е възможно и затова създаваме специална международна интернет платформа, посветена на обществения дебат и най-близките избори за Европейския парламент.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.BG: Искаме да започнем да изграждаме ново политическо движение в Европа – в ЦЕНТЪРА, което е младо, смело, независимо, обективно и рационално. Без ляв или десен радикализъм.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.BG: Заедно с България искаме да изградим нова силна и обединена Европа. Искаме също така да поправим много от грешките, направени от Европейския съюз, които доведоха, наред с всичко друго, до Brexit и кризата свързана релокирането на бежанците.

PL: Chcemy wspólnie z Bułgarią budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Bulgaria. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.BG: В близко бъдеще ще анализираме внимателно икономическите и търговските отношения между Полша и България. Още днес на нашата страница ще стартираме специална онлайн платформа, на която в Полша ще обсъждаме как да засилим икономическото сътрудничество между Полша и България. Надяваме се да започнем едно ползотворно сътрудничество, към което Ви каним днес.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Bułgarią. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Bulgaria. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.ЗАЕДНО ЩЕ ИЗГРАДИМ ЕДИН НОВ СИЛЕН И ГЛОБАЛНО ЗНАЧИМ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

Ако мислите по същия начин, моля свържете се с нас, за предпочитане на английски език


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 

back