CZ: Milí Češi, drahá Česká republiko!
      PL: Drodzy Czesi, Droga Republiko Czeska
      EN: Dear Czech People, Dear Czech Republic

,

CZ: Jsme nová evropská politická internetová občanská iniciativa, jejímž cílem je hluboká reforma a modernizace nejen naší země, Polska, ale též Evropské unie. Chceme toho dosáhnout po dohodě se všemi členskými zeměmi a s dodržením práv všech jejích občanů. Především však VE SHODĚ, V KLIDU A MÍRU!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.CZ: Věříme, že to je možné a proto právě vytváříme zvláštní mezinárodní internetovou platformu věnovanou veřejné debatě a nejbližším volbám do Evropského parlamentu.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.CZ: Chceme v Evropě začít budovat nové politické hnutí zcela ve středu politické scény – v centru, mladém, odvážném, nezávislém, objektivním a racionálním. Bez levicových nebo pravicových radikalismů.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.CZ: Náš hlavní infrastrukturní program se týká výstavby nového nadzemního železničního systému, který by měl podle plánu zahrnovat také vaši zemi. Chceme propojit naše země moderní, rychlou a ekologickou železnicí, jejíž stavba proběhne – díky nejmodernějším technologiím – rychle, hladce a mnohem levněji než výstavba tradičních pozemních tratí. Podrobnosti uvedeme brzy zde.

PL: Nasz główny program infrastrukturalny dotyczy budowy nowego napowietrznego systemu kolejowego, który w zamierzeniach swoi zasięgiem będzie obejmował również Wasz kraj. Chcemy połączyć nasze kraje nowoczesną, szybką i ekologiczną koleją, której budowa – dzięki najnowocześniejszym technologiom – przebiegnie szybko, sprawnie i o wiele taniej niż budowa tradycyjnych kolei naziemnych. Szczegóły podamy wkrótce tutaj.

EN: Our main infrastructure program concerns the construction of a new overhead railway system that will also cover your country. We want to connect our countries with a modern, fast and ecological railway system that will be constructed thanks to state-of-the-art technologies - it will also be launched quickly, efficiently and at a lower cost in comparison with the construction of traditional railways. Details will be published soon here.CZ: Chceme společně s Čechy budovat novou silnou a sjednocenou Evropu. Chceme také upravit řadu chyb, kterých se dopustila a nadále se dopouští dnešní Evropská unie, které mj. vedly k Brexitu a k uprchlické krizi.

PL: Chcemy wspólnie ze Czechami budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Czechia. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.CZ: V nejbližší době provedeme důkladnou analýzu hospodářských vztahů a obchodní výměny mezi Polskem a Českou republikou. Již dnes spouštíme na našem webu speciální internetovou platformu, na níž budeme v Polsku debatovat o prohloubení ekonomické spolupráce mezi našimi zeměmi. Těšíme se na plodnou spolupráci.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Czechami. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Czechia. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.SPOLEČNE ZBUDUJEME NOVOU SILNOU A GLOBÁLNĚ VÝZNAMNOU EVROPSKOU UNII!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

Pokud jste podobného smýšlení jako my, kontaktujte nás, nejlépe anglicky.

PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 


back