PL: Drodzy Irlandczycy, Droga Irlandio
      EN: Dear Irish People, Dear Ireland

,

EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.EN: We want to build a new strong and united Europe together with Ireland. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.

PL: Chcemy wspólnie z Irlandią budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Irlandią. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Ireland. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future. RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 

back