IT: Drodzy Włosi, Drogie Włochy
      PL: Cari Italiani, Cara Italia
      EN: Dear Italians, Dear Italy

,

IT: Siamo una nuova iniziativa politica civile online finalizzata a una profonda riforma e modernizzazione, non solo del nostro paese, la Polonia, ma di tutta l’Unione Europea. Desideriamo realizzarla in accordo con tutti gli Stati Membri e rispettando i diritti di tutti i cittadini. Soprattutto, IN PACE E ARMONIA!!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.IT: Crediamo che ciò sia possibile e questo è il motivo per cui stiamo creando una speciale piattaforma internet internazionale dedicata al dibattito pubblico e alle prossime elezioni del Parlamento Europeo.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.IT: VVogliamo iniziare a costruire un nuovo movimento politico in Europa – di CENTRO, che sia giovane, coraggioso, indipendente, obiettivo e razionale. Senza radicalismi di sinistra o di destra.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.IT: Vogliamo costruire una nuova Europa forte ed unita, insieme all’Italia. Vogliamo anche porre rimedio a molti degli errori che sono stati commessi dall’Unione Europea, che hanno portato, tra l’altro, alla Brexit e alla crisi della ridistribuzione dei rifugiati.

PL: Chcemy wspólnie z Włochami budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Italy. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.IT: Nel prossimo futuro, analizzeremo accuratamente le relazioni economiche e commerciali tra Polonia e Italia. Oggi stiamo lanciando una speciale piattaforma online sulla quale discuteremo di come intensificare la collaborazione economica tra i nostri paesi. Desideriamo vivamente collaborare con voi in futuro, pertanto vi invitiamo oggi.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Włochami. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Italy. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.INSIEME COSTRUIREMO UNA NUOVA UNIONE EUROPEA FORTE E IMPORTANTE A LIVELLO GLOBALE!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

Se la pensate come noi, vi invitiamo a contattarci, preferibilmente in inglese


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 

back