SK: Vážení Slováci, milé Slovensko
      PL: Drodzy Słowacy, Droga Słowacjo
      EN: Dear Slovakians, Dear Slovakia

,

SK: Sme novou európskou občianskou internetovou iniciatívou, ktorej cieľom je hĺbková reforma a modernizácia nielen nášho štátu, Poľska, ale aj Európskej únie. Chceme sa tejto úlohy chopiť vo vzájomnom porozumení so všetkými členskými štátmi a rešpektujúc práva ich obyvateľov. Predovšetkým však V HARMÓNII A MIERI!PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.SK: Veríme, že je to možné a práve preto sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu medzinárodnú internetovú platformu, zameranú na verejnú debatu a najbližšie voľby do Európskeho parlamentu.

PL: Wierzymy, że jest to możliwe i dlatego tworzymy właśnie specjalną międzynarodową platformę internetową poświęconą debacie publicznej oraz najbliższym wyborom do europarlamentu.

 EN: We believe that this is possible and that is why we are creating a special international internet platform dedicated to public debate and the closest elections to the European Parliament.SK: Chceme v Európe začať v samotnom strede politickej scény s budovaním nového politického hnutia - CENTRUM, mladého, odvážneho, objektívneho a racionálneho. Bez ľavicového či pravicového radikalizmu.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.SK: Náš hlavný infraštruktúrny program sa týka výstavby nového nadzemného železničného systému, ktorý bude zahŕňať aj Vašu krajinu. Chceme spojiť naše štáty modernou, rýchlou a ekologickou železnicou, ktorej výstavba bude realizovaná efektívne a aj vďaka najmodernejším technológiám omnoho lacnejšie, v porovnaní s tradičnými nadzemnými železničnými systémami. Podrobnosti tu budeme už čoskoro publikovať.

PL: Nasz główny program infrastrukturalny dotyczy budowy nowego napowietrznego systemu kolejowego, który w zamierzeniach swoi zasięgiem będzie obejmował również Wasz kraj. Chcemy połączyć nasze kraje nowoczesną, szybką i ekologiczną koleją, której budowa – dzięki najnowocześniejszym technologiom – przebiegnie szybko, sprawnie i o wiele taniej niż budowa tradycyjnych kolei naziemnych. Szczegóły podamy wkrótce tutaj.

EN: Our main infrastructure program concerns the construction of a new overhead railway system that will also cover your country. We want to connect our countries with a modern, fast and ecological railway system that will be constructed thanks to state-of-the-art technologies - it will also be launched quickly, efficiently and at a lower cost in comparison with the construction of traditional railways. Details will be published soon here.SK: Chceme, spoločne so Slovenskom, vybudovať novú silnú a zjednotenú Európu. Chceme takisto napraviť mnohé chyby, ktorých sa súčasná Európska únia dopustila a ktoré, okrem iného, viedli k Brexitu a utečeneckej kríze.

PL: Chcemy wspólnie ze Słowacją budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Slovakia. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.SK: V najbližšej dobe budeme podrobne analyzovať hospodárske a obchodné vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom. Už dnes spúšťame na našich stránkach špeciálnu internetovú platformu, na ktorej budeme v Poľsku viesť diskusie o zintenzívnení hospodárskej spolupráce medzi našimi krajinami. Tešíme sa na budúcu spoluprácu, ku ktorej Vás pozývame už dnes.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Słowacją. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Slovakia. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.SPOLOČNE VYTVORÍME NOVÚ SILNÚ A GLOBÁLNE DÔLEŽITÚ EURÓPSKU ÚNIU!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!

Ak rozmýšľate podobne ako my, kontaktujte nás, ideálne v anglickom jazyku.

PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 


back