ES: Queridos Españoles, Queridos Catalanes
      PL: Drodzy Hiszpanie, Drodzy Katalończycy
      EN: Dear Spanish People, Dear Catalans

,

ES: Somos una nueva iniciativa política ciudadana europea online cuyo objetivo es lograr una profunda reforma y modernización no sólo de nuestro país, Polonia, sino también de la Unión Europea. Queremos llevarlo a cabo mediante el entendimiento de todos los estados miembros y respetando los derechos de todos los ciudadanos. Pero sobre todo ¡MEDIANTE EL ACUERDO Y EN PAZ!!



PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim jednak W ZGODZIE I SPOKOJU!



EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.



ES: Observamos la actual crisis política en España con intranquilidad. Apelamos a Madrid para que desarrolle una campaña informativa más amplia manteniendo los hechos en un segundo plano. Y hacemos un llamamiento a Barcelona para que lleve a cabo un análisis sensato y más profundo de los hechos. Son los hechos y no las emociones los que os llevará al entendimiento, la prosperidad y la paz en la región.

PL: Przyglądamy się obecnemu kryzysowi politycznemu w Hiszpanii z niepokojem. Apelujemy do Madrytu o większą kampanię informacyjną z faktami w tle. A do Barcelony apelujemy o rozsądek i głębszą analizę faktów. To fakty, a nie emocje, doprowadzą Was do porozumienia, dobrobytu i pokoju w regionie.

EN: We watch the current political crisis in Spain with anxiety. We are appealing to Madrid for a greater number of informative campaign with facts in the background. And to Barcelona we appeal for common sense and deeper analysis of the facts. It's the facts, not the emotions, that will lead you to understanding, prosperity and peace in the area


ES: Queremos comenzar a construir en Europa un nuevo movimiento político, enclavado justo en el centro de la escena política, en un CENTRO, joven, valiente, independiente, objetivo y racional. Sin extremismos de izquierda o de derecha.

PL: Chcemy rozpocząć w Europie budowę nowego ruchu politycznego na samym środku politycznej sceny – w CENTRUM, młodym, odważnym, niezależnym, obiektywnym i racjonalnym. Bez lewicowych lub prawicowych radykalizmów.

EN: We want to start building a new political movement in Europe - in the CENTER, which is young, courageous, independent, objective and rational. Without left-wing or right-wing radicalism.



ES: También creemos en la fuerza de un nuevo eje político en Europa – POLONIA – FRANCIA – ESPANA, cuya construcción pretendemos incorporar a nuestro programa europeo.

PL: Wierzymy również w siłę nowej osi politycznej w Europie – POLSKA – FRANCJA – HISZPANIA, której budowy zamierzamy się podjąć w naszym programie europejskim.

EN: We also believe in the strength of the new political axis in Europe - POLAND - FRANCE - SPAIN, whose construction we are going to undertake in our European program.



ES: Junto a España, queremos construir una nueva Europa fuerte y unida. También queremos reparar muchos de los errores que se han cometido y siguen cometiéndose en la actual Unión Europea, errores que han provocado, entre otros, el Brexit y la crisis de recolocación de refugiados. .

PL: Chcemy wspólnie z Hiszpanią budować nową silną i zjednoczoną Europę. Chcemy również naprawić wiele błędów, jakie popełniła i nadal popełnia dzisiejsza Unia Europejska, które m.in. doprowadziły do Brexitu oraz kryzysu związanego z relokacją uchodźców.

EN: We want to build a new strong and united Europe together with Spain. We also want to repair many of the mistakes that have been made by the European Union, which led to, among others, Brexit and the crisis of refugees relocation.



ES: En un futuro próximo, llevaremos a cabo un cuidadoso análisis preliminar de las relaciones económicas y comerciales entre Polonia y España. Hoy mismo, hemos puesto en marcha una plataforma online especial en nuestra página web, en la que debatiremos en Polonia sobre la intensificación de la cooperación económica entre nuestros países. Esperamos mantener una fructífera cooperación en el futuro, a la que os invitamos hoy mismo.. .

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Hiszpanią. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and Spain. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.



¡JUNTOS CONSTRUIREMOS UNA NUEVA FUERZA Y UNA UNIÓN EUROPEA DE IMPORTANCIA GLOBAL!

 RAZEM ZBUDUJEMY NOWĄ SILNĄ I GLOBALNIE WAŻNĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ!

 TOGETHER WE WILL BUILD A NEW STRONG AND GLOBALLY IMPORTANT EUROPEAN UNION!


PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

back