PL: Drodzy Brytyjczycy, Droga Wielka Brytanio
      EN: Dear British People, Dear United Kingdom

,


EN: We are a new European political civic online initiative aimed at profound reform and modernisation not only of our country, Poland, but also of the European Union and its relations with countries outside the European Union, to which the United Kingdom will soon belong. We want to do this in agreement with all Member States and with respect to the rights of all their citizens. Above all, IN HARMONY AND PEACE!.

PL: Jesteśmy nową europejską polityczną internetową inicjatywą obywatelską, której celem jest głęboka reforma i unowocześnienie nie tylko naszego kraju, Polski, ale również Unii Europejskiej i jej relacji z krajami spoza Unii Europejskiej, do których Wielka Brytania będzie wkrótce należeć. Chcemy tego dokonać w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi oraz w poszanowaniu praw wszystkich jej obywateli. Przede wszystkim W ZGODZIE I SPOKOJU!EN: We are very sorry that you are leaving the European Union. We hope for a positive relationship between the United Kingdom and the future New European Union. We have a lot in common and we will not let anyone get in the way of good relations between Europe and London.

PL: Bardzo nam przykro, że wychodzicie z Unii Europejskiej. Mamy nadzieję na pozytywne relacje między Wielką Brytanią a przyszłą Nową Unią Europejską. Łączy nas wiele i nie pozwolimy nikomu zakłócić dobrych relacji Europy z Londynem 

EN: We wish you success on the new road you have chosen democratically. Time will tell if it is a warning or an incentive for other countries. If you ever change your mind, the door will always be open to you in the New European Union.

PL: Życzymy wam powodzenia na nowej drodze, którą sami demokratycznie wybraliście. Czas pokaże, czy będzie to przestrogą czy zachętą dla innych krajów. Jeśli kiedykolwiek zmienicie zdanie, drzwi będą dla was zawsze otwarte w Nowej Unii Europejskiej.EN: In the near future, we will carefully analyse economic relations and trade between Poland and United Kingdom. Today, we are launching a special online platform where we will discuss how to intensify economic cooperation between our countries. We look forward and invite you to fruitful coopereation in the future.

PL: W najbliższym czasie przeanalizujemy dokładnie stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Francją. Już dzisiaj uruchamiamy na naszej stronie specjalną internetową platformę, na której będziemy w Polsce debatować nad zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, do której zapraszamy już dzisiaj.

PLEASE VISIT OUR FACEBOOK DISCUSSION GROUP BELOW. WE WANT TO TALK ABOUT THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION. ONLY IN ENGLISH:

 


back