PROJEKT 006


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR PROJEKTY SPECJALNE

Projekt 006 -  POLICJA - TWÓJ PARTNER

 

UWAGA! TO JEST PROJEKT OTWARTY - jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem - napisz o tym podając merytoryczne kontr-argumenty w dyskusji na FB - czekamy również na wszystkie wasze propozycje zapisów.

Szanowi Państwo,

głównym założeniem tego Projektu jest ocieplenie wizerunku Policji oraz relacji z obywatelami, jak również kształtowanie właściwych partnerskich postaw obywatelskich w stosunku do formacji stworzonej w celu zapewnienia nam bezpieczeństwa publicznego. Program Policja – Twój Partner to również odejście od kultury „milicyjnej” w relacjach Policja - Obywatel i „milicyjnym” podejściem niektórych obywateli do Policji. Wszelkie spory pomiędzy obywatelem i Policją będą rozpatrywane w ramach niniejszego programu przez niezależnego mediatora (nowej jednostki powołanej przy sądzie rejonowym), którego zadaniem będzie znalezienie kompromisu, osiągnięcie porozumienia / ugody między stronami oraz edukacja społeczna.

W przypadku, gdy policjant zadziała w błędzie, np. podejmując interwencję wobec niewłaściwej osoby, osoba ta nie jest zwolniona z bezwzględnego stosowania się do jego poleceń. Każdą taką interwencję badać będzie później Komendant (losowo wybrany w systemie TEMIDA – nie będzie to Komendant jednostki w której pracuje dany Policjant) lub mediator lub sąd.

Program zakłada również powszechny program edukacji w szkołach podstawowych i średnich dotyczący właściwej postawy obywatelskiej w stosunku do Policji – obowiązkowe zajęcia z Policjantem raz w roku w formie wykładu i dyskusji.

ZERO STATYSTYK

Problemem w dzisiejszej Policji jest to, że często i w wielu Komendach Policjant nie chce służyć pomocą, a zajmuje się przede wszystkim nabijaniem statystyk, bo to głównie interesuje jego przełożonych. Koniec statystyk. Statystykami w Polsce będzie zajmować się Główny Urząd Statystyczny – nie Policjanci!

Przejęcie prowadzenia wszystkich postępowań wyjaśniających związanych z pracą Policjanta przez Mediatora Sądowego - odciążenie Prokuratur.

PRAWA OBYWATELA

W przypadku naruszenia dyscypliny służbowej lub nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej w stosunku do obywatela:

Prawo obywatela do złożenia zażalenia na postępowanie Policjanta do Komendanta Policji za pośrednictwem elektronicznej platformy (rozpoznający sprawę zostanie losowo przypisany przez system TEMIDA), który:

a) może uznać zażalenie za zasadne i przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne i zamknąć sprawę.

b) może skierować sprawę do MEDIATORA przy Sądzie Rejonowym, który dokona wstępnego rozpoznania sprawy i polubownego jej załatwienia, lub określi propozycję rozwiązania problemu / zażalenia,

c) może skierować wniosek bezpośrednio do sądu w celu rozpoznania i / lub ukaranie  (np. Pani opluła Policjantkę i nie wiedziała, że to jest karalne.

PRAWA POLICJANTA:

W przypadku naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza przez obywatela, lub obrazy słownej, lub innego niegodnego zachowania, Policjant wprowadza sprawę do elektronicznego systemu TEMIDA, która trafia do Mediatora do rozpoznania i dalszego procedowania. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, sprawa zostaje przekazana automatycznie do rozpatrzenia przez sąd.

WAŻNE1:

Komendant nie będzie mógł uznać zażalenia za niezasadne. Albo uznaje za zasadne i przyznaje rację wnioskodawcy, albo przekazuje do mediatora (sprawy mniejszej rangi lub niezagrożone karą / odpowiedzialnością za naruszenie prawa) lub sądu rejonowego (sprawy większej rangi, oraz te zagrożone odpowiedzialnością karną, np. znieważenie Policjant lub rażące naruszenie praw obywatelskich przez Policjanta).

WAŻNE2:

Obywatel zawsze będzie mógł niezależnie od decyzji Komendanta odwołać się od niej w ciągu 7 dni do sądu rejonowego poprzez system TEMIDA

WAŻNE3:

 Komendant sprawdza każde zgłoszenie pod katem obowiązującego prawa i procedur policyjnych. Jeśli uzna, że obywatel ma rację, rozpoczyna postępowanie wewnętrzne. Sporą nowością jest to, ze w tym systemie wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzić będzie losowo wybrana Komenda co w praktyce oznacza, że zażalenie będzie rozpoznawane w innym mieście. Jeśli natomiast uzna, że w danym sporze Policjant ma rację, udziela właściwej odpowiedzi i uzasadnienia Obywatelowi.

WAŻNE4:

Cały powyższy proces odbywać będzie się elektronicznie na platformie TEMIDA - nowatorskim systemie informatycznym resortu sprawiedliwości, którego premiera odbędzie się 24 listopada w piątek. Krótko mówiąc to platforma internetowa w której wszystkie zażalenia i postępowania odbywać będą się elektronicznie przy zerowym wykorzystaniu pieczątek i papieru. Dodatkowym atutem tego systemu będzie losowo przypisywania spraw do komendantów / mediatorów, a nawet sądów na terenie całego kraju. W praktyce to również większe zabezpieczenie przed lokalnymi układami i znajomościami. Sprawę zażalenia mieszkańca Gorlic na Policje może rozpatrywać Komendant w Olsztynie, mediator w Szczecinie, a sąd w Opolu. Cała Polska i cały system będą połączone jednym globalnym systemem informatycznym. Cała sprawa ładnie i przejrzyście na jednej stronie, bez papierologii i obowiązku osobistego stawiennictwa którejkolwiek ze stron /o ile sąd lub nie postanowi inaczej/. Każda strona dostanie PIN SMSem do e-wokandy i będzie mogła logować się do tej sprawy, wnosić sprostowania, uwagi, odpowiadać na pytanie o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na świecie. Oczywiście w regulaminowych terminach.

Zapraszamy serdecznie do debaty na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku, gdzie odbędzie się wstępne głosowanie nad tym projektem. Wersja końcowa projektu powstanie do dnia 11 listopada 2018 - w tym dniu nastąpi głosowanie końcowe. Do tego czasu serdecznie zapraszamy do przesyłania wszelkich uwag na FB lub na nasz adres:

Dziękujemy za uwagę i prosimy o wsparcie

NIE ZAWIEDZIEMY WAS