PROJEKT 158


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 158 - Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (ABN) Połączenie wszystkich służb specjalnych tj: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego • Agencja Wywiadu • Centralne Biuro Antykorupcyjne • Służba Kontrwywiadu Wojskowego • Służba Wywiadu Wojskowego


 

Zapraszamy do dyskusji, debaty i głosowania tutaj

 Szanowni Państwo.

dzisiaj debata nad projektem konsolidacji cywilnych i wojskowych służb specjalnych w jedno ciało nadzorowane przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Narodowego wybieranego przez Sejm większością 2/3 na czas trwania kadencji Sejmu. 

Koncepcje konsolidacji służb specjalnych w Polsce pojawiają się w polskiej polityce regularnie od ok 15 lat. Za rządów Platformy Obywatelskiej gotowy był plan powołania jednego superresortu bezpieczeństwa. Opracował go ówczesny szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Dzisiaj podobną koncepcję wysuwa obecny koordynator służb specjalnych jednak MON blokuje oddanie kontroli nad Służbą Wywiadu Wojskowego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

Koncepcja połączenia służb w jedno ministerstwo była omawiana też przez rząd Jarosława Kaczyńskiego w latach 2006–2007. Jej architektem był ówczesny minister koordynator Zbigniew Wassermann.

Ostatnie raporty NIK na temat nadzoru nad służbami specjalnymi pokazują, że szef państwa nie ma pełni możliwości nadzoru nad służbami, które w istocie kontrolują same siebie [ „(…) w wielu obszarach służby specjalne, pozbawione zewnętrznego cywilnego nadzoru, kontrolują same siebie.”] 

Ponieważ bez względu na charakter wojskowy, cywilny lub kryminalny – wszędzie mamy do czynienia ze zwalczaniem jednych i tych samych zagrożeń, pojawiła się koncepcja konsolidacji wszystkich służb specjalnych. Dziś formalnie wszystkie agencje podlegają bezpośrednio premierowi jako ograny administracji rządowej. W praktyce, premier zajmuje się zarządzaniem zespołem podległych ministrów - a nie służbami specjalnymi, którymi znów zajmuje się powoływany przez niego Koordynator Służb Specjalnych.

W Polsce obecnie mamy 5 podstawowych służb specjalnych - dla porównania w Niemczech 3, w Hiszpanii 1, we Francji 4 a w Norwegii 1.

Założenia Projektu:

Główne założenie i cel tego projektu to pełna konsolidacja, reorganizacja, usprawnienie (jasny podział obowiązków, zadań, obszarów i aktywności) i ujednolicenie polskich służb specjalnych. Cywilnych i wojskowych. Natomiast walka z przestępczością zorganizowaną i narkotykami przejdzie całkowicie do policji  WAŻNE! Nie chodzi o łączenie służb - wszystkie obecne służby byłyby osobnymi Departamentami w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (ABN)

Zadania nowej ABN

- pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

- koordynowanie wszelkich działań w zakresie kryptoanalizy i kryptobezpieczeństwa

- ochrona bezpieczeństwa systemów informacyjnych

- walka z terroryzmem

- prowadzenie działań informacyjno-wywiadowczych

- pozyskiwanie informacji o strategicznym znaczeniu

- dezinformowanie służb wrogich państw.

- wywiad wojskowy 

- gromadzenie i przetwarzanie informacji wywiadowczych dotyczących obcych sił zbrojnych

- gromadzenie przez daną agencję informacji dotyczących sytuacji politycznej poszczególnych państw lub ugrupowań,

- wywiad wewnętrzny – działalność wywiadowcza prowadzona wobec przedmiotów krajowych, których działalność stwarza sytuację zagrażającą bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa

- wywiad naukowo-techniczny – działalność wywiadowcza prowadząca do zdobycia materiałów z obcych źródeł, dotyczących wyposażenia technicznego i możliwości technicznych danego państwa,

- wywiad elektroniczny – rozpoznanie i analiza pracy, zastosowania, umiejscowienia urządzeń przesyłających, przetwarzających informacje przy udziale fal elektromagnetycznych,

- działania policyjno-prewencyjne –  ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego

- wdrożenie projektu 950 - ENIGMA - Projekt Zabezpieczeń Antypodsłuchowych  w administracji publicznej. System komunikacji elektronicznej oparty na wysyłaniu wielu fałszywych informacji i jednej prawdziwej. Odczytu prawdziwej dokonuje inne niezależne centrum weryfikacyjne oraz projektu 951 ENIGMA 2 (system odczytu informacji niejawnych w systemie komunikacji elektronicznej ENIGMA).

Zalety projektu:

 - likwidacja konkurencji między służbami specjalnymi

- stworzenie jednego ośrodka koordynującego prace wszystkich służb jako osobnych podległych departamentów

- usprawnienie wymiany informacji w sprawach zagrożeń oraz współpracy między departamentami ABN

- oszczędności administracyjne

- zmniejszenie biurokracji i uproszczenie procedur dotyczących komunikacji i współpracy między departamentami

- nowy szef wybierany większością 2/3 głosów

Czy popierasz koncepcje połączenia służb specjalnych w Polsce w jedną Agencję Bezpieczeństwa Narodowego?

TAK / NIE / NIE MAM ZDANIA


Zapraszamy do dyskusji, debaty i głosowania tutaj

POMOCNE ARTYKUŁY I LINKI:

http://www.rp.pl/Mundurowi/311099843-Nowe-oblicze-sluzb-specjalnych-wedlug-PiS.html

http://www.rp.pl/Kraj/160509628-Powstanie-Ministerstwo-Bezpieczenstwa-Narodowego.html

https://obserwatorpolityczny.pl/?p=25119

http://niezalezna.pl/82502-pozadane-polaczenie-wywiadu-i-kontrwywiadu

http://www.rp.pl/Publicystyka/305079942-Bezglowe-sluzby.html&cid=44&template=restricted