PROJEKT 161


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 161 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 2018) – likwidacja, obowiązuje ustawa. Debata nad likwidacją w/w urzędu


 

Szczegółowy opis projektu

Szanowni Państwo,

zapraszam do debaty na temat projektu numer 161 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 2018) - likwidacja urzędu.

Dwa słowa wprowadzenia:

W maju 2018 wchodzi w życie dyrektywa unijna, której wprowadzenie spowoduje likwidację Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i powołanie nowego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Od maja 2018 w Polsce będzie obowiązywać bezpośrednio tylko dyrektywa unijna, natomiast dzisiejsza ustawa zostanie zmieniona i będzie precyzować głównie tryb pracy nowego Inspektora. Unijne rozporządzenie znacznie zaostrza sankcje za niewłaściwe zabezpieczenie danych. Zgodnie z prawem UE, kary finansowe mogą sięgać 20 mln euro. Resort cyfryzacji, który zajmował się przygotowaniem projektu ustawy, zapowiada przyspieszenie postępowań w sprawie przypadków nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Bez względu na nowe nazewnictwo, fakty są takie, że średni czas trwania postępowania w sprawach dotyczących naruszenia zasad ochrony danych osobowych to obecnie w GIODO 295 dni - do czasu wydania przez GIODO decyzji w I instancji, a do decyzji w II instancji - 437 dni.  Z danych resortu cyfryzacji wynika także, że na uzyskanie prawomocnego orzeczenia w sprawie dot. ochrony danych osobowych obywatel czeka średnio 600 dni. Tylko w 2015 r. rozpatrzenie wielu spraw trwało nawet ponad 3 lata.

Ponieważ zaproponowane przepisy wprowadzają także dodatkowy, niezależny od już istniejących, mechanizm kierowania roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochrony danych osobowych do sądu powszechnego, z pominięciem konieczności złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych to zakładamy, że zasadniczo sam urząd i jego funkcjonowanie staną się takim samym tworem jakim jest dzisiaj GIODO - zbiurokratyzowanym urzędem, wydającym decyzje latami. Jedynie zmiana to możliwość nakładania kar finansowych. Z tym również nie ma problemu albowiem polskie sądy również mają taką możliwość.

W rzeczywistości wiele szybciej takie sprawy załatwimy w sądach powszechnych.

 Zgodnie z nową dyrektywą, jeżeli doszło do naruszenia prawa ochrony danych, będzie można wystąpić do organu i po wydaniu decyzji udać się do sądu administracyjnego; druga droga to wystąpienie do organu i jednocześnie do sądu powszechnego; trzecia - to wystąpienie do sądu powszechnego. Można jednak wskazać jeszcze inne drogi, jak np. powództwo z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Prezes UODO będzie przygotowywał i udostępniał na swojej stronie internetowej tzw. dobre praktyki przetwarzania danych osobowych. Tutaj również nie potrzebujemy Prezesa UODO, doskonale mogą obowiązywać rozporządzenia ministra ds. cyfryzacji. 

ARGUMENTY ZA LIKWIDACJĄ:

- przeniesienie spraw związanych z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych do sądów powszechnych i organów ścigania na wniosek pokrzywdzonego znacznie skróci czas rozpatrywania sprawy. Sądy w Polsce działają (na szczęście) o wiele szybciej i sprawniej.

- ustawa o ochronie danych osobowych jest prosta i banalna w interpretacji zatem wgryzienie się przez sędziego czy prokuratora w jej przepisy nie zajmie wiele czasu

- obywatel na mocy unijnej dyrektywy może iść do sądu i zapewne, jeśli nowy urząd będzie funkcjonował w taki sam sposób jak dzisiejsze GIODO to każdy będzie wolał iść na Policje, złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury lub założyć sprawę w sądzie - to o wiele lepsze rozwiązanie dla nas obywateli niż załatwianie tego w urzędzie de facto do tego powołanym

- GIODO / UODO będą tak samo obładowane papierologią i biurokracją po wprowadzeniu dyrektywy, albowiem przepisy zakładają, że wszyscy administratorzy danych (czyli de facto wszyscy, którzy przez 20 lat działania GIODO zgłaszali się do rejestru będą musieli teraz na nowo zrobić to samo tylko do nowego urzędu i zmienić swoją nazwę z Administratora na Inspektora

- W 2016 wydatki GIODO wyniosły 18,2 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w Biurze GIODO w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 133 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 7001 zł. W ustawie budżetowej na 2017 wydatki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaplanowano w wysokości 20,9 mln zł

- Dyrektor departamentu w GIODO zarabia tyle, co wicepremier!

- wg założeń na 2018, budżet GIODO ma wzrosnąć o 134,8%.

Mając zatem powyższe na uwadze, serdeczna prośba o przemyślenie, dyskusję, zadawanie ewentualnych pytań i głosowanie.

Czy jesteś za likwidacją urzędu GIODO w myśl projektu 161?

TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA

Artykuły pomocnicze:


http://kurier.pap.pl/depesza/173297/

https://dokumentacja-giodo.pl/baza-wiedzy/giodo-do-likwidacji/

https://blog-daneosobowe.pl/gotowy-projekt-nowej-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/