PROJEKT 166


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 166 - CENTRALNA SŁUŻBA TŁUMACZENIOWA


 

Szczegółowy opis projektu

PROJEKT OBYWATELSKI złożony dnia
2017-11-11 20:35:09

Autor Projektu: Wojciech Wołoszyk  (GDAŃSK)
Typ projektu: REFORMA
Zasięg: PROJEKT KRAJOWY - CAŁA POLSKA
Dziedzina: ADMINISTRACJA

NAJBLIŻSZA DYSKUSJA ONLINE NA TEMAT TEGO PROJEKTU W PIĄTEK 1711/2017 na FB oraz FORUMGłówny cel i założenia projektu:
Powołanie Centralnej Służby Tłumaczeniowej w ramach administracji publicznej. Powołanie wyspecjalizowanej służby tłumaczeniowej, która obsługiwałaby centralne i naczelne organy administracji publicznej, agencje rządowe, sądy i trybunały oraz inne jednostki sektora publicznego w zakresie usług językowych tj. tłumaczenia ustne i pisemne, tłumaczenia uwierzytelnione, zarządzanie terminologią i pamięciami tłumaczeniowymi. Jednocześnie zadaniem CST byłoby organizowanie przetargów na usługi tłumaczeniowe dla usługodawców zewnętrznych i koordynowanie ich pracy.

Opis projektu: (umieść możliwie najwięcej informacji opisowych):

"W obecnej dobie zapewnienie profesjonalnej wielojęzycznej działalności centralnych i naczelnych organów państwa i agencji rządowych powinno stanowić jeden z istotnych celów polityki państwa polskiego. Zewnętrzny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, skuteczna realizacji celów polityki międzynarodowej oraz zapewnienie sprawnej komunikacji z partnerami zagranicznymi, a w tym organami UE, wymagają powierzenia zarządzania i koordynacji usługami językowymi wyspecjalizowanej służbie państwowej.
Obecny poziom jakościowy i organizacyjny obsługi językowej w centralnej administracji państwowej jest na katastrofalnym poziomie.

Wielojęzyczność działalności stanowi bezdyskusyjny wymóg dla zabezpieczenia polskiej racji stanu na arenie międzynarodowej. Kwestia ta jest jednak również niezwykle istotna w wymiarze polityki wewnętrznej. Jednym ze zobowiązań państwa polskiego wobec jego obywateli jest zapewnienie dostępności materiałów i dokumentów tworzonych w językach obcych w ramach działalności organizacji, instytucji i inicjatyw międzynarodowych, w których uczestniczy Polska. W ramach Unii Europejskiej potrzeby te zaspokajane są przez jej organy ze względu na to, że język polski stanowi jeden z języków urzędowych UE. Jednak dla celów usprawnienia komunikacji wewnętrznej polskich organów administracji publicznej z organami UE powołanie takiej służby miałoby duże znaczenie.

Olbrzymi poziom zapotrzebowania na usługi językowe w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości powoduje, iż planowana Centralna Służba Tłumaczeniowa nie byłaby w stanie zaspokoić ich samodzielnie tj. bez wsparcia usługodawców zewnętrznych. Jednym z zadań CST byłby zatem udział w wyborze dostawców zewnętrznych (organizacja przetargów bądź ewentualny udział w komisjach przetargowych w obsługiwanych przez CST jednostkach sektora publicznego) oraz koordynacja, zarządzanie i kontrola usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych.

Podkreślenia wymaga, iż w obecnym stanie rzeczy w polskiej administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości nie istnieją praktycznie żadne (poza MSZ) struktury zajmujące się ich obsługą tłumaczeniową. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie tych usług przez usługodawców zewnętrznych nie posiadają zazwyczaj elementarnej wiedzy na temat zarządzania i kontrolowania procesu tłumaczeniowego, co prowadzi do tego, iż poziom jakościowy obsługi językowej jest zdecydowanie zbyt niski i jest ona mało efektywna.

Nowoczesny proces tłumaczeniowy wymaga zastosowania wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych (tłumaczenie maszynowe, automatyzacja procesu tłumaczenia, narzędzia CAT, pamięci tłumaczeniowe) którymi skutecznie zarządzać są w stanie wyłącznie osoby posiadające stosowne kompetencje i przygotowanie zawodowe.
Znaczenie zapewnienia wysokich standardów obsługi językowej organów państwowych jest obecnie niedoceniane.

Idea powołania CST wzorowana jest na służbach tłumaczeniowych UE - Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń w Komisji Europejskiej, służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Banku Centralnego, jak również na rozwiązaniach wdrażanych w innych krajach UE (np. Finlandia). "


Główne i obiektywne zalety / plusy projektu:

"Zwiększenie efektywności zarządzania procesem obsługi tłumaczeniowej organów państwa i powierzenie jej profesjonalnej służbie państwowej, która będzie w stanie zapewnić korzystanie z nowoczesnych narzędzi tłumaczeniowych. Spowoduje to przyspieszenie procesu tłumaczenia, obniżenie jego kosztów, uspójnienie terminologii i zdecydowane podwyższenie jakości.
CST pozwoli też na rzeczywiste wprowadzenie w życie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w obszarze tłumaczeń.
CST będzie w stanie skorzystać z osiągnięć i owoców pracy organów UE, które w obszarze zarządzania procesem tłumaczeniowym na potrzeby publiczne zdecydowanie przodują na świecie.
CST będzie w stanie w sposób profesjonalny zapewnić koordynację, zarządzanie i kontrolę jakościową usług tłumaczeniowych świadczonych przez podmioty zewnętrzne. "

Główne i obiektywne wady / minusy projektu:

"Trudności związane ze scentralizowaniem usług tłumaczeniowych wobec braku dotychczasowych doświadczeń w tym obszarze powodować mogą w początkowym okresie opóźnienia i problemy logistyczne w zakresie zarządzania przepływem informacji.
Konieczność zorganizowania służby tłumaczeniowej od podstaw może prowadzić do pewnego chaosu kompetencyjnego."

Przewidywane trudności podczas realizacji projektu:

"Poziom wiedzy i świadomości w organach państwowych na temat złożoności i zaawansowania technologicznego procesu tłumaczeniowego jest znikomy. Zdecydowanie niedoceniane jest również znaczenie zapewnienia profesjonalnej obsługi tłumaczeniowej dla osiągania celów politycznych państwa. Z tego względu przewidywany jest duży opór wewnątrz organów administracji i w ramach wymiaru sprawiedliwości przed przekazywaniem na zewnątrz kompetencji w tym obszarze.
Brak jakichkolwiek dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie zinstytucjonalizowania obsługi tłumaczeniowej powoduje, iż niezbędne będzie wypracowanie od podstaw procedur działania. Pomocne powinno okazać się skorzystanie z doświadczeń europejskich i skorzystanie z doświadczeń obywateli polskich, którzy uczestniczą w pracach wydziałów polskich w instytucjach i organach UE."

Finansowanie: (informacje o sposobie finansowania projektu):

Konsolidacja budżetów na usługi tłumaczeniowe posiadanych przez poszczególne instytucje, a które są marnotrawione. Każde z ministerstw, agencji rządowych oraz sądów i trybunałów posiadają wydzielone środki na zakup usług tłumaczeniowych od dostawców zewnętrznych. Środki te wydawane są nieefektywnie.

Informacje dodatkowe:
brak

Czy ten projekt był już kiedykolwiek publikowany?
NIE
Czy autor projektu jest czynnym politykiem?
NIE

Czy autor chce zostać Kierownikiem tego Projektu?
TAK .

Za wszelkie koncepcje, pomysły, komentarze, uwagi, rady, a nawet poprawki - z góry serdecznie dziękuję i zapraszam do głosowania.
Projekt, który zdobędzie największą ilość głosów zostanie umieszczony na stronie projektu 166 pod adresem: http://www.5rp.pl/projekty/166/  jako wersja robocza publiczna.

Do naszego programu wejdzie oficjalnie dopiero po głosowaniu końcowym dokonanym przez użytkowników serwisu 11 listopada 2018 roku.

Dziękujemy za odddany głos i dyskusję!