PROJEKT 167


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ADMINISTRACJA

Projekt 167 - TRYBUNAŁ STANU - transfer do Sądu Najwyższego


 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji i głosowania tutaj


Szanowni Państwo,
Trybunał Stanu (TS) – konstytucyjny organ władzy sądowniczej w Polsce, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa jest dzisiaj organem mocno dysfukncjonalnym i teoretycznym. Największym jego problemem jest całkowite upolitycznienie odzwierciedlające sejmowe podziały. Nie może tak być, że sędziów Trybunału Stanu powołują aktualni politycy. Co więcej, wyrok wydany przez Trybunał Stanu w Polsce jest ostateczny – nie ma żadnego innego organu władzy, który mógłby go ewentualnie uchylić. Ponadto Trybunał Stanu jest jedynym wydającym wyroki organem władzy sądowniczej, od których Prezydent RP nie może zastosować ułaskawienia wobec osoby skazanej.

Skład Trybunału Stanu określa art. 199 Konstytucji. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dwóch zastępców oraz 16 członków wybieranych przez Sejm spośród posłów i senatorów (na czas kadencji Sejmu), co najmniej połowa z nich powinna posiadać kwalifikacje sędziowskie. Zgodnie z art. 200 Konstytucji członkowie Trybunału Stanu objęci są immunitetem formalnym oraz przywilejem nietykalności. Żaden z członków Trybunału Stanu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Trybunału. Członkowie Trybunału nie mogą być też zatrzymani ani aresztowani z wyjątkiem sytuacji, gdy zostali ujęci na gorącym uczynku przestępstwa a ich zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. W takiej sytuacji o zatrzymaniu musi zostać niezwłocznie powiadomiony Przewodniczący Trybunału Stanu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanej osoby.

ARGUMENTY ZA PRZENIESIENIEM
- organ rodem z PRL (z 1982 roku)
- niepraktyczny, teoretyczny
- upolityczniony w 100%
- przez 30 lat tylko dwie sprawy, w pierwszej uniewiennienia, a druga dotycząca Emila Wąsacza po latach postępowania (19 osobowy zespół!) wróciła do ponownego rozpatrzenia
- zmniejszenie biurokracji
- niebędne zmiany w Konstytucji
- przeniesienie spodowuje to, że sprawy będą rozpatrywane przez zawodowych sędziów, nie polityków


Czy popierasz przeniesie zakresu prac i obowiązków Trybunału Stanu do Sądu Najwyższego?

TAK / NIE / NIE MAM ZDANIA


Serdecznie zapraszamy do dyskusji i głosowania tutaj
LINKI:

Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie regulaminu czynności Trybunału Stanu.

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu