PROJEKT 211


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ZDROWIE

Projekt 211 - PIELĘGNIARKA PIERWSZEGO KONTAKTU - wprowadzenie alternatywnego Pierwszego Kontaktu Pacjenta z Pielęgniarką - Specjalistką


 

Zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań oraz głosowania tutaj

Szanowni Państwo,

niniejszy projekt posiada 6 zasadniczych celów:

1) przekazanie prostych czynności medycznych niewymagających specjalistycznej wiedzy medycznej (lekarskiej) oraz leczenie nieskomplikowanych stanów chorobowych w gabinetach pielęgniarek - specjalistek z zakresu medycyny rodzinnej (sposób finansowania przez NFZ do dyskusji), w tym przeprowadzania badania fizykalnego pacjenta po ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

2) uruchomienie nowego specjalistycznego rocznego szkolenia z zakresu medycyny rodzinnej na Uniwersytetach Medycznych dla wszystkich pielęgniarek chcących specjalizować się w w/w dziedzinie

3) skrócenie kolejek do lekarzy POZ, przejęcie prostych medycznych porad i działań przez samodzielne gabinety pielęgniarstwa specjalistycznego, finansowane z NFZ na takich samych zasadach jak lekarze POZ

4) zwiększenie uprawnień pielęgniarek specjalistek z zakresu medycyny rodzinnej do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept, w tym środków antykoncepcyjnych bez ograniczeń 

5) nadanie uprawnień pielęgniarkom do kierowania pacjenta na badania laboratoryjne, w tym na endoskopowe badania przewodu pokarmowego: gastroskopię i kolonoskopię, do lekarza specjalisty lub do szpitala

6) zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek (więcej obowiązków i odpowiedzialności, większe wynagrodzenie, takie samo finansowanie jak lekarzy w przypadku pierwszego kontaktu i medycyny rodzinnej) 

Proponujemy nowy specjalistyczny roczny kurs z zakresu medycyny rodzinnej, ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek

Obecny 40 godzinny kurs dla pielęgniarek dotyczący wystawiania recept nie jest wystarczający. Projekt zakłada nie tylko zwiększenie uprawnień pielęgniarki, ale także jej wiedzy na temat medycyny rodzinnej. W tym celu zakładamy przygotowanie specjalnego rocznego kursu na Uniwersytetach Medycznych w całej Polsce. Wszyscy absolwenci tego szkolenia  będą automatycznie mogli wystawiać recepty (zakres zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia)

Kto mógłby przystąpić do takiego szkolenia?

1 - pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym zakresie

2 - pielęgniarki i położne posiadające dyplom co najmniej ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

3 - pielęgniarki dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

RECEPTY PIELĘGNIARSKIE

Od 1 stycznia pielęgniarki i położne, które spełniają wymagania zawarte w art. 15a ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 ze zmianami) posiadają uprawnienia do samodzielnego wystawiania recept (Dz.U. 2015 poz. 1971 – rozporządzenie w sprawie recept) w ramach wykazu substancji czynnych zawartych w lekach etc. (Dz.U. 2015 poz. 1739) oraz do kontynuacji zlecenia lekarskiego. Minister zdrowia w dniu 20 października podpisał rozporządzenie, w którym określił wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, na które mogą wystawiać recepty pielęgniarki i położne. W załączniku nr l do rozporządzenia wymieniono 12 grup produktów leczniczych zawierających określone substancje czynne. Obecnie pielęgniarki posiadające uprawnienia do wypisywania recept mogą wypisywać następujące grupy leków: leki przeciwwymiotne, przeciwzakaźne do stosowania miejscowego, ginekologiczne leki przeciwzakaźne, leki stosowane w niedokrwistości, leki przeciwzakaźne działające ogólnie (w chorobach gardła, ucha i zatok, dróg moczowych, przyzębia i tkanki okostnej oraz skóry), leki znieczulające działające miejscowo, leki przeciwbólowe, anksjolityki, leki przeciwpasożytnicze, leki rozszerzające oskrzela, witaminy oraz płyny infuzyjne (sól fizjologiczna, glukoza 5%, płyn Ringera, płyn wieloelektrolitowy (PWE) do podawania drogą dożylną we wlewie kroplowym). 

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne zyskały nowe uprawnienia, umożliwiające przepisywanie pacjentom produktów leczniczych, w tym leków refundowanych, na recepty. Możliwość wypisywania recept została ograniczona wyłącznie do osób, które posiadają tytuł magistra lub minimum licencjata z pielęgniarstwa albo położnictwa lub posiadają specjalizację z dziedziny pielęgniarstwa. Warunkiem koniecznym jest również ukończenie przez te osoby specjalistycznego kursu przygotowującego do prawidłowej ordynacji leków, a także ich dobrowolna zgoda do wzięcia na siebie dodatkowych obowiązków i odpowiedzialności związanych z wypisywaniem recept.

Ważna zmiana. Środki antykoncepcyjne będą mogły być wypisane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie tylko w ramach kontynuacji zaleceń lekarskich, projekt zakłada możliwość samodzielnego ordynowania leków antykoncepcyjnych przez pielęgniarki.

Zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań oraz głosowania tutaj

CZY POPIERASZ ZAŁOŻENIA TEGO PROJEKTU?

ŹRÓDŁO:

https://rx.edu.pl/node/710  

http://www.pielegniarki.info.pl/subcategory/view/id/179

http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/6388

http://polki.pl/zdrowie/prawa-pacjenta,jakie-obowiazki-wobec-pacjentow-ma-lekarz-rodzinny,10298948,artykul.html

http://przychodniaksiezycowa.pl/wp-content/uploads/2011/08/kompetencje_rodzinny.pdf

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/