PROJEKT 213


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR ZDROWIE

Projekt 213 - Program Przymusowego Leczenia Uzależnienia Alkoholowego bez koniecznej zgody pacjenta


 

Zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań oraz głosowania tutaj

Szanowni Państwo,

Obecnie poddanie się leczeniu odwykowemu jest w Polsce dobrowolne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia gdy w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.Zgodnie z treścią art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, leczenie odwykowe jest dobrowolne, przy czym ustawodawca wprowadził pewne wyjątki, w praktyce stosowanie przepisów dotyczących przymusowego leczenia osób uzależnionych powinno następować z uwzględnieniem konstytucyjnych gwarancji praw i wolności obywatelskich.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym. Jeśli zobowiązany nie realizuje postanowienia sądu, to niestety nic nie można mu za to zrobić. Za niepodjęcie czy nieukończenie leczenia nie grożą żadne sankcje – osoba zobowiązana nie płaci grzywny ani nie idzie do więzienia albowiem procedura zobowiązania do leczenia odwykowego nie jest procedurą karną, a osoba zobowiązywana nie jest w tym postępowaniu przestępcą.

Wobec powyższego, czy popierasz wprowadzenie obowiązku podjęcia się leczenia odwykowego nakładanego przez sąd oraz jednoczesnego wymogu zakończenia tego leczenia pod groźbą kary grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch?


Zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań oraz głosowania tutajŻRÓDŁA:

https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/ubezwlasnowolnienie-i-przymusowe-leczenie/przymusowe-leczenie-odwykowe-alkoholizm

http://rembertow.waw.pl/strona-2326-sadowe_zobowiazanie_do_leczenia.html

http://www.alkoh.pl/przymusowe-leczenie-alkoholizmu/

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10928,vp,13273.pdf

http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/przymusowe-leczenie-osob-uzaleznionych/