PROJEKT 454


NASZE PROJEKTY POLITYCZNE

SEKTOR TRANSPORT

Projekt 454 - Wprowadzenie obowiązkowych okresowych badań lekarskich dla posiadaczy praw jazdy powyżej 60 roku życia


 

Szczegółowy opis projektu

Szanowni Państwo, propozycja Projektu 454 - Wprowadzenie obowiązkowych okresowych badań lekarskich dla posiadaczy praw jazdy powyżej 60 roku życia co 10 lat

Po krótce, temat już był w Polsce przerabiany i został odrzucony przez Ministerstwo Transportu.
Jedyną interpelację w tej sprawie zgłosił poseł Jarosław Wałęsa (pełna treść odpowiedzi z MT poniżej). Ministestrwo argumentowało, że projekt nie został społecznie przyjęty, oraz, że zgodnie ze statystykami za 2005 r., osoby powyżej 60 roku życia odnotowały najniższą wypadkowość w porównaniu do młodszych grup wiekowych.

Przypomnijmy, zgodnie z trzecią dyrektywą o unijnym prawie jazdy, państwo członkowskie może wymagać badań lekarskich, jeżeli przewiduje taką konieczność dla swoich obywateli.

Zatem, CZY POPIERASZ POMYSŁ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW PO 60 ROKU ŻYCIA CO 10 LAT?
_____________________________________

PONIŻEJ INTERPELACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW PO 65 ROKU ŻYCIA.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 6523

w sprawie obowiązkowych badań lekarskich dla kierowców

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Jarosława Wałęsy przekazaną w dniu 16 lutego 2007 r. przy piśmie SPS-023-6523/07, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Transportu przywiązuje dużą wagę do zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie istotnym czynnikiem mającym wpływ na jego poziom jest sprawność fizyczna i psychiczna kierujących pojazdami. Nowa dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy, która weszła w życie w dniu 20 stycznia 2007 r., wprowadza terminową ważność praw jazdy niższych kategorii (A, B) wynoszącą 10 lub 15 lat, w zależności od decyzji państwa członkowskiego. Przy przedłużaniu ważności tak wydanego dokumentu przepisy unijne dopuszczają możliwość przeprowadzenia kontroli zdrowia posiadacza prawa jazdy. Przepisy krajowe implementujące dyrektywę powinny zostać wydane do dnia 19 stycznia 2011 r. Podejmując prace nad tymi przepisami, resort przeprowadzi konsultacje społeczne oraz zwróci się do jednostek naukowo-badawczych w sprawie wprowadzenia obowiązku poddawania się przez kierujących pojazdami okresowym badaniom lekarskim. Przyjęty ostatecznie projekt regulacji prawnej uwzględni wyniki tych konsultacji.

Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że w połowie lat 90. projekt resortu dotyczący objęcia kontrolnymi badaniami lekarskimi osób posiadających prawo jazdy po osiągnięciu określonego wieku (65 lat) nie został społecznie zaakceptowany.

Odnosząc się do drugiego pytania posła, informuję, że obecne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym określają uprawnienia starosty do wydania decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie w dwóch przypadkach:

- uzyskania informacji o zastrzeżeniach co do stanu jego zdrowia,

- zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej posiadającej prawo jazdy.

W tym drugim przypadku skuteczność przepisu została ograniczona przez Sejm, który w uchwalonej ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79) zwolnił lekarzy z obowiązku powiadamiania starosty o wydanych orzeczeniach niepełnosprawności osób posiadających prawo jazdy. Niezależnie od starosty na kontrolne badania lekarskie skierowania wydawane są przez organy kontroli ruchu drogowego, w przypadku gdy kierujący pojazdem uczestniczy w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny bądź znajduje się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

Badania dodatkowe, obok badań okresowych wynikających z terminowych orzeczeń lekarskich, tworzą system badań kierowców zabezpieczający przed dopuszczeniem do ruchu drogowego osób o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej, bez względu na wiek. Natomiast jak wykazują statystyki za 2005 r., osoby powyżej 60 roku życia odnotowały najniższą wypadkowość w porównaniu do młodszych grup wiekowych. W związku z tym brak jest uzasadnienia dla podjęcia działań legislacyjnych mających na celu obecne objęcie tej grupy kierowców obowiązkową weryfikacją stanu zdrowia tylko z racji osiągnięcia określonego wieku.

Łączę wyrazy najwyższego szacunku

Podsekretarz stanu

Piotr Stomma

Warszawa, dnia 9 marca 2007 r.